Betingelser

Generel info

Inden indgåelse af fast aftale med SR Totalservice, bedes du læse vore betingelser og generelle info igennem. Det tager kun et øjeblik.

SR Totalservice forbeholder sig ret til, uden varsel, at ændre i vore betingelser.

Nedenstående betingelser er gældende pr. 1.1.2023.

Kontaktoplysninger mm.

Du bedes sikre dig at SR Totalservice har de rette og ajourførte kontaktoplysninger.

Sker der ændringer ved f.eks. mobilnr., e-mailadresse, om- eller tilbygning af ejendommen eller andet, skal dette meddeles snarest muligt, enten på tlf. 88626988 (ikke SMS) eller pr. e-mail: srtotal@gmail.com

Betalingsfrist

Fristen for rettidig indbetaling er 8 dage efter modtagelse af faktura.

Der vil for hver udsendt rykkerskrivelse blive opkrævet kr. 50,-

Betalingsservice   

Beløbet vil – som oftest – blive opkrævet hver den 1. i måneden efter hvert besøg.

Opkrævningen sker efter Betalingsservice‘s regler og betingelser.

Vinduespudsning generelt

Vi pudser som udgangspunkt i al slags vejr hele året rundt.

Aftale om udvendig vinduespudsning indgås udelukkende på fast basis, hver eller hver 2. måned.

Indvendig vinduespudsning aftales individuelt.

Alle vinduer skal være tilgængelige og skal være sikkerhedsmæssigt forsvarligt for vinduespudseren at tilgå.

Vurderes det at 1 eller flere vinduer er utilgængelige og uforsvarlige at tilgå, vil disse blive sprunget over. Evt. mangler bedes udbedret inden næste besøg.

Ved indvendig vinduespudsning bedes du ligeledes sørge for fri adgang omkring berørte døre/vinduer samt at disse er afryddet.

Reklamation

Konstateres der fejl ved vort udførte arbejde, bedes du snarest muligt – og senest 3 dage – efter vort besøg, kontakte os. Så sørger vi for hurtigst muligt at rydde op efter os 😉

Udlevering af nøgler mm.

Udleverede nøgler og kort, der er nødvendig for udførelse af arbejdet vil blive opbevaret forsvarligt af SR Totalservice, og der vil blive udstedt skriftlig bekræftelse herfor.

Ved bortkomst af nøgler, er SR Totalservice ikke forpligtet til at afholde udgifterne til omstilling af låsesystemer.

Prisregulering

Prisregulering kan ske som følger af

  • ændring af interval/aftale
  • flere/færre vinduer i forhold til indgået aftale
  • årlig indeksregulering

Opsigelse

Ønsker du at opsige aftalen med SR Totalservice, skal dette gøres skriftligt, enten pr. brev eller e-mail.

Du kan til enhver tid opsige samarbejdet, dog skal opsigelse indgives senest 5 hverdage før næste besøg.

Dette skal ske til:

SR Totalservice
Runevej 133
DK-8210 Aarhus V

eller

srtotal@gmail.com